DUK
Kokio amžiaus žmonės gali globoti vaikus? Kokius dokumentus reikia pateikti?

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.269 straipsnį globėjais gali būti skiriami asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką. Vaiko globėjais negali būti asmenys, neturintys 21 metų, išskyrus artimuosius vaiko giminaičius.Nusprendę globoti vaiką, turėtumėte kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Dėl globos reikia pateikti jam šiuos dokumentus:– rašytinį prašymą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis. Prašyme taip pat nurodoma, ar fizinis asmuo sutinka, kad vaiko teisių apsaugos skyrius pats savarankiškai surinktų kitus dokumentus, duomenis ir informaciją;– Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (046a forma);– kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad taptumėte vaiko globėju (rūpintoju).

Daugiau apie vaiko globą galite rasti šios interneto svetainėje  arba pasiteirauti tel. (8-37) 314 390.

Ar galėtume globoti arba priimti laikinai svečiuotis vaiką, jei neturime buto, priklausančio mums?

Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato reikalavimo asmenims, norintiems globoti vaiką ar paimti jį svečiuotis, turėti būstą, kuris priklausytų jiems nuosavybės teise. Svarbiausia, kad minėti asmenys turėtų tinkamas vaikui gyvenimo sąlygas. Atestuoti socialiniai darbuotojai arba savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius įvertina šias sąlygas, taigi – ir butą.

Norime įsivaikinti vaikelį, tačiau gyvename ne Lietuvoje. Kur turime kreiptis dėl įvaikinimo?

Jeigu nuolatinai gyvenate ir dirbate ne Lietuvoje, turėtumėte kreiptis į atitinkamas institucijas esančias toje šalyje, kurioje gyvenate.

Ar galėčiau įsivaikinti vaiką gyvendamas vienas?

Įsivaikinti gali šeimos ir išimties tvarka vieniši asmenys, tačiau reikalingos visos procedūros (dokumentų pristatymas, kursų lankymas, vertinimas)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.210 straipsnio 2 dalis nustato, jog teisę įvaikintituri sutuoktiniai. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad vaikas pirmiausiai galėtų augti ir būti auklėjamas visavertėje šeimoje (sutuoktinių poroje) – turėtų mamą ir tėtį, kurie kartu rūpintųsi jo pasirengimu gyvenimui visuomenėje. Tačiau gali būti daromos šios taisyklės išimtys, t. y. leidžiama įvaikinti ir nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių.Jeigu nesusituokęs asmuo (vyras) pateiktų prašymą įvaikinti, visų pirma, kaip ir įprasta, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai išsiaiškintų, ar nėra kliūčių įvaikinti, ištirtų asmens gyvenimo sąlygas, būdą, surinktų informaciją apie jo sveikatos būklę ir pateiktų išvadą dėl pasirengimo įvaikinti. Jie organizuotų mokymus, trunkančius apie 3 mėn. Grupinių ir individualių susitikimų metu minėti darbuotojai siektų išsiaiškinti, ar nesusituokęs asmuo  yra pasirengęs tapti įtėviu, galinčiu suteikti vaikui saugią aplinką ir užtikrinti jam visavertį vystymąsi. Po to atestuoti socialiniai darbuotojai, atlikę pasirengimo įvaikinti patikrinimą, parengtų išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką. Jeigu išvada būtų teigiama, įrašytume asmenį į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą. Pažymėtina, jog galutinį sprendimą dėl įvaikinimo priima teismas.