Jei apsisprendėte globoti

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

1) neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;

2) pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;

3) nuo kurio buvo atskirtas vaikas;

4) buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;

5) jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti šio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;

6) teistas už tyčinius nusikaltimus;

7) sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti vyresnį kaip dešimties metų vaiką;

8) sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Jei jums netinka nei vienas iš aukščiau išvardintų punktų ir Jūs apsisprendėte tapti globėjais:

Pateikiate Kauno m. Socialinių paslaugų skyriui (Nemuno g. 29) šiuos dokumentus:

Rašytinį prašymą (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046 a forma);

Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėjų.

Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad institucijos pačios savarankiškai surinktų nurodytus papildomus dokumentus, duomenis ir informaciją. Jeigu nesutinkate, kad institucijos surinktų nurodytus duomenis, Jūs šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikiate institucijoms.

Papildomų dokumentų sąrašas:

Duomenys įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;

Duomenys įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;

Duomenis įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;

Duomenis įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;

Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos  pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;

Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;

Duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2-5 punktuose nurodytus pagrindus.

 1. Bendraujate su atestuotu specialistu, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. 2-4 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa.
 2. Atestuotas specialistas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
 3. Nurodote mažiausiai du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip asmenis, tinkančius tapti globėjais.
 4. Kartu su savo sutuoktiniu dalyvaujate 7  grupinio darbo užsiėmimuose pagal GIMK programą (siekiantys tapti profesionaliais globėjais 13).
 5. Susipažįstate su atestuotų specialistų parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po apibūdinimu.
 6. Atsižvelgiant į atestuotų specialistų išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas  globoti vaikas (vaikai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką (vaikus). Davę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku.

Sutikus globoti pasiūlytą vaiką, Jūs būsite kviečiamas dalyvauti vaiko globos plano sudaryme. Šio susitikimo metu bus numatytas vaiko globos laikas, globos tikslai, susitikimų su vaiko tikraisiais tėvais vieta, laikas, pobūdis ir panašiai.

 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau